دوفصلنامه پژوهنامه مطالعات تخصصي ویژه بانوان منتشر شد

شناسه خبر : 90943

1399/02/09

تعداد بازدید : 1170

 دوفصلنامه پژوهنامه مطالعات تخصصي ویژه بانوان منتشر شد
دوفصلنامه پژوهنامه مطالعات تخصصي ميان رشته اي تفسير قرآن وكلام ویژه بانوان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری کوثر، سومين شماره در سال دوم دو فصلنامه پژوهنامه مطالعات تخصصي با تكيه بر تفسير قرآن و كلام، با مجوز مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران انتشار یافت.

در این نشریه ، مقالات علمی پژوهشی از محققين برجسته حوزوي و دانشگاهي به چاپ رسيده است.

اين نشريه که به صورت دوفصلنامه انتشار می باید، تنها مجله ويژه بانوان  می باشد  كه تمامي اعضاي هیئت داوران، هئیت تحريريه و نويسندگان آن از بانوان محقق شکل گرفته است.

این نشریه با هدف اطلاع از دستاوردهاي تازه علمي و تخصصي و انتقال و تبادل تجربيات و دستاوردهاي علمي و ايجاد زمينه همكاري در داخل و در سطح بين الملل و گسترش مرزهاي دانش و رسيدن بانوان به مرجعيت علمي در زمينه مطالعات تخصصي تفسيروكلام ، توسعه دانش علمي و تجارب بانوان دانش پژوه و ايجاد زمينه براي اينده انديشي و اينده پژوهي و كمك به حل مشكلات جامعه فعاليت مي نمايد.

اساتید و بانوان پژوهشگر وعلاقمند میتوانند از طریق بار گزاری مقالات در ادرس  http://kosar.ac.ir/nashr جهت ارسال  اقدام نموده تا پس از تایید هیات داوران در نوبت چاپ نشريه قرار گيرد.